skip to Main Content
webdesign

Workplace Transformation

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในองค์กร โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กร (People) กระบวนการทำงาน (Process) และเทคโนโลยี (Technology)

work-from-home

Work at Home Solution

การทำงานจากที่บ้าน ไม่ใช่แค่การทำงานผ่านวีดีโอคอล แต่ต้องสร้างรูปแบบที่ชัดเจน และยืดหยุ่นตามรูปแบบของแต่ละองค์กร จากนั้นจึงเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อสร้าง Productivity ที่เท่าเทียมกับการทำงานปกติ

businessplan

Change Management

เรามีประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้จริง โดยคำนึงถึงประสบการณ์ผู้ใช้งานเป็นหลัก

เริ่มต้นวันนี้กับการเป็นองค์กรรูปแบบใหม่

เรายินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อร่วมสร้างองค์กรของท่านให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Back To Top