skip to Main Content

ตัวอย่างผลงานบางส่วนของเรา

Office 365 Adoption

จากองค์กรขนาดใหญ่ที่ยังไม่ได้มีการใช้ Cloud ในการทำงาน ไม่มี Communication Platform ที่เป็นทางการ คนส่วนใหญ่ใช้ LINE ในการสื่อสาร ซึ่งปราศจากความปลอดภัย สำหรับการสื่อสารที่เป็นทางการมีเพียงการส่งอีเมล และเก็บไฟล์สำคัญไว้ใน Server ภายในที่ไม่ได้มีกลไกควบคุมความปลอดภัยที่ดี…

Learn More

Security Awareness

ปัจจุบันความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แต่ไม่ใช่แค่แผนกไอทีที่ทำหน้าที่ในเรื่องนี้ เพราะพนักงานทุกคนล้วนต้องมีส่วนในการปกป้องความลับขององค์กร และดูแลข้อมูลสำคัญขององค์กรไม่ให้รั่วไหลออกสู่ภายนอก การกระตุ้นพฤติกรรมที่ส่งเสริมด้านความปลอดภัยย่อมช่วยให้องค์กรลดความเสี่ยงเรื่องข้อมูล และช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างปลอดภัย ไม่เกิดผลเสียหายกับองค์กร

Learn More

Intranet with SharePoint

Intranet ถือเป็นศูนย์รวมของข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งผู้ที่จะเข้าถึงได้ย่อมต้องมีสิทธิ์ที่ได้รับจากองค์กรแล้วเท่านั้น การใช้ SharePoint Online เป็นที่เก็บข้อมูลหลักในองค์กร จึงมีประโยชน์ทั้งในแง่การเชื่อมต่อกับ Office 365 ได้อย่างไร้รอยต่อ และการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ Loonshot สามารถช่วยให้ท่านสร้าง…

Learn More

Intranet with WordPress

WordPress ถือเป็น CMS ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลก โดยได้มีการนำมาทำเว็บไซต์จำนวนมากมาย รวมถึง Intranet ด้วย เนื่องจากความสามารถในการบริหารจัดการเนื้อหาได้สะดวก ปรับแต่งลูกเล่น และเพิ่มความสามารถได้อย่างไร้ขีดจำกัด จึงเหมาะอย่างยิ่งต่อการประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ มากมาย Loonshot มีประสบการณ์ในการพัฒนา…

Learn More

Automated Workflow

กระบวนการทำ Automated Workflow ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดในการลดขั้นตอนการทำ manual process โดยคน ซึ่งกินเวลานาน และมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดสูง การนำ Power Automated ซึ่งอยู่ในชุด Office 365…

Learn More

Professional Training

การอบรมพนักงานในองค์กรเป็นสิ่งที่จำเป็นในยุคที่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว การ re-skill และพัฒนาศักยภาพย่อมทำให้องค์กรได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยการอบรมที่ดีนั้น จะต้องมีการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ และเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็งของพนักงานเพื่อทำ Learning Path ที่เป็นระบบ

Learn More

Employee Engagement

การสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานที่ดีย่อมนำมาสู่ความจงรักภักดีกับองค์กร และประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้น เราสามารถพัฒนาระบบสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานในรูปแบบที่ใช้งานง่าย และทำให้พนักงานมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี จากการพัฒนา Mobile Application ที่มีระบบ Gamification มี Reward System ทำให้บริษัทได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการ retain พนักงาน…

Learn More

Web Design

การสร้างเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นเว็บบริษัท หรือเป็น Microsite ซึ่งทาง Loonshot สามารถช่วยออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยจัดเตรียมตั้งแต่การจดโดเมน การเช่าพื้นที่ Cloud และการพัฒนาเว็บไซต์ จนส่งมอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Learn More
Back To Top