skip to Main Content

ปัจจุบันความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แต่ไม่ใช่แค่แผนกไอทีที่ทำหน้าที่ในเรื่องนี้ เพราะพนักงานทุกคนล้วนต้องมีส่วนในการปกป้องความลับขององค์กร และดูแลข้อมูลสำคัญขององค์กรไม่ให้รั่วไหลออกสู่ภายนอก การกระตุ้นพฤติกรรมที่ส่งเสริมด้านความปลอดภัยย่อมช่วยให้องค์กรลดความเสี่ยงเรื่องข้อมูล และช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างปลอดภัย ไม่เกิดผลเสียหายกับองค์กร

Back To Top
error

ถ้าชอบเนื้อหาของเรา โปรดกดติดตาม